قوانین بازی به شرح زیر است:

دو شرکت‌کننده سرهای‌شان را از بغل به هم می‌چسبانند. طبق قرعه کسی که انتخاب شده است هفت‌تیر را روی شقیقه‌اش می‌گذارد. اسلحه با ۴ تیر به صورت تصادفی پر شده است. در صورتی که با شلیک، گلوله از تفنگ خارج شود بازی تمام می‌شود. در غیر این صورت، ضامن نارنجکی که زیر صندلی شرکت‌کننده‌ها قرار گرفته آزاد و بازی تمام می‌شود.


شناسه: با احترام به رولت روسی، سادیسم و مازوخیسم.