کسی نمی‌دانست تقاص کدام گناهش بود که برای دریافت مجوز یک ساعت گریه کردن، باید یک عضو بدنش را قطع می‌کرد.


تکمله: حاضر بود دست‌ها و پاهای لرزانش را با پنج دقیقه گریه کردن معاوضه کند.