«به گزارش خبرگزاری سی‌اس‌اف، محققان دانشگاه بیوری کشور نروژ موفق به کشف ماده‌ای شدند که خاطره‌ی مورد نظر بیمار را از قلب او حذف می‌کند. محققان دریافتند که تزریق ماده‌ی مذکور به قسمتی از قلب که به خاطره‌ی مد نظر مربوط است باعث خشک شدن عارضه‌ی خاطره از قلب و خارج شدنش از بدن بیمار می‌شود.»


تکمله: خبرگزاری سی‌اس‌اف دروغ است. دانشگاه بیوری دروغ است. خبر فوق دروغ است. عارضه بودن خاطرات دروغ است. ما به خاطرات محکومیم.


شناسه: با احترام به نون.