عهد چیزی نیست که شکستنی باشد. عهدی اگر شکست، دلی می‌شکند. دلی اگر شکست، چینی‌بندزنی می‌خواهد. دل را اگر بند زدی، مثل اولش نخواهد شد و اگر مثل اولش شد، دل نیست، سنگ است.


شناسه: با احترام به داستایوفسکی، مؤتمن و شب‌های روشن‌شان.