از دیدِ مأمورِ پشتِ مانیتورِ کنترلِ ترافیکِ خیابانِ «میم»، عابر سرمه‌ای پوشی که سه ساعت گذشته را از این سمت خیابان به آن سمتش رفته و برگشته، آدم عجیبی است.
از دید عابر سرمه‌ای پوشی که سه ساعت گذشته را از این سمت خیابان به آن سمتش رفته و برگشته، تهران شهر غم‌انگیزی‌ست برای کسی که به تصادف در خیابان دل خوش کرده است.